Home Verzekeringen Schadeverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering werknemer

Arbeidsongeschiktheidsverzekering werknemer

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die een uitkering geeft als een werknemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Onder arbeidsongeschiktheid wordt verstaan dat men niet meer in staat is om arbeid te verrichten. Dat men geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, kan zowel een lichamelijke of psychische oorzaak hebben. Een werknemer die arbeidsongeschiktheid is, krijgt vanuit de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) een uitkering.

De WIA heeft twee regelingen;

Meer dan 35% arbeidsongeschikt

De WIA geeft pas recht op een uitkering bij een arbeidsongeschiktheid van 35% of meer. De werkgever is verantwoordelijk voor loondoorbetaling en re-integratie van werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. De uitkeringen vanuit de WIA zijn gebaseerd op een percentage van het inkomen met als maximum inkomen € 51.976,- (2015). Het criterium voor de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid is vanuit de WIA gangbare arbeid.

Maximum inkomen

Een werknemer met een inkomen boven het maximum inkomen van € 51.976,- kan dit inkomensdeel verzekeringen in een WIA excedentverzekering. Deze verzekering geeft zowel in de IVA regeling als de WGA regeling een uitkering. In de WIA excedentverzekering wordt meestal tussen de 70% en 80% van het inkomensdeel boven de € 51.976,- verzekerd. De uitkering kan gelijkblijvend zijn of worden geïndexeerd.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Indien een werknemer onder de WGA regeling valt, komt hij gedurende een bepaalde periode (maximaal 38 maanden) eerst in aanmerking voor een loongerelateerde uitkering. Na deze periode volgt er een loondervingsuitkering of een vervolguitkering. Dit is afhankelijk van de restverdiencapaciteit die de werknemer benut. Zowel in de loondervingsuitkering als in de vervolguitkering kan er een inkomensterugval ontstaan. Dit kan de werknemer verzekeren in een WGA gat verzekering waarin het arbeidsongeschiktheidsdeel als het werkeloosheidsdeel kan worden verzekerd.

Gangbare arbeid

Bij gangbare arbeid wordt bij de bepaling van arbeidsongeschiktheid rekening gehouden met alle werkzaamheden die de verzekerde nog uit zou kunnen voeren. Hierbij wordt dus niet gekeken naar het beroep en de werkervaring.