Home Pensioen WIA WGA loonaanvulling

WGA loonaanvulling

Na de loongerelateerde uitkering van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) krijgt de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer een loonaanvulling. De werknemer heeft recht op deze WGA loonaanvulling indien hij minimaal de helft verdient van hetgeen hij maximaal geacht wordt te kunnen verdienen. Iemand die voldoende werkt, krijgt een loonaanvulling van 70% van het verschil tussen oude loon (tot maximumdagloon) en het loon bij volledige benutting van de restverdiencapaciteit.

Benutten verdiencapaciteit

Daarvoor moet wel in voldoende mate worden gewerkt. Daarvan is pas sprake als ten minste 50% van de verdiencapaiteit wordt benut. Als het gezinsinkomen in de WGA onder het sociaal minimum terechtkomt, is een toeslag uit hoofde van de Toeslagenwet mogelijk.