Home Pensioen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is met ingang van 2006 van kracht. Deze wet geeft werknemers die na een wachttijd van 104 weken nog minstens 35% arbeidsongeschikt zijn, recht op een uitkering. Hiermee vervangt de WIA de WAO. De wet is zo opgezet dat men gestimuleerd wordt naar vermogen te werken.

De WIA heeft twee regelingen;

  • De Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA), die een loonvervangende uitkering verzorgt voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
  •  De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), die een aanvulling op het met arbeid verdiende inkomen verzorgt, of een minimumuitkering als men niet of niet voldoende werkt.

 

 

35% norm

De WIA geeft pas recht op een uitkering bij een arbeidsongeschiktheid van 35% of meer. De werkgever is verantwoordelijk voor loondoorbetaling en re-integratie van werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. De uitkeringen vanuit de WIA zijn gebaseerd op een percentage van het inkomen met als maximum inkomen € 51.417,- (€ 50.856,- (2013), € 50.064,- (2012) en € 49.297,- (2011)).

Overzicht van de situatie na 2 jaar ziekte;

  • 0% tot 35% arbeidsongeschikt => geen arbeidsongeschiktheidsuitkering;
  •  35% tot 80% arbeidsongeschikt => WGA uitkering onderverdeeld in;

loongerelateerde uitkering en daarna;

loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering.

  • 80% arbeidsongeschikt => IVA uitkering.