Home Pensioen WIA

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is met ingang van 2006 van kracht. Deze wet geeft werknemers die na een wachttijd van 104 weken nog minstens 35% arbeidsongeschikt zijn, recht op een uitkering. Hiermee vervangt de WIA de WAO. De wet is zo opgezet dat men gestimuleerd wordt naar vermogen te werken.

De WIA heeft twee regelingen;

  • De Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA), die een loonvervangende uitkering verzorgt voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
  •  De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), die een aanvulling op het met arbeid verdiende inkomen verzorgt, of een minimumuitkering als men niet of niet voldoende werkt.

 

Lees meer...

 

WGA regeling

De overheid geeft via de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) een uitkering voor mensen die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn. De WGA kent hiervoor een op het laatst verdiende loon gebaseerde uitkering. Mensen die tijdelijk volledig arbeidsongeschikt zijn, dus niet duurzaam, vallen eveneens onder deze regeling. Het uitgangspunt is dat er bij de WGA wordt gestreefd naar werkhervatting. Dat is de reden waarom het inkomen voor deze arbeidsongeschiktheidscategorie hoger lig als men arbeid verricht.

Lees meer...

 

WGA loongerelateerde uitkering

Onder de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) zal een arbeidsongeschikte werknemer in eerste instantie recht krijgen op een loongerelateerde uitkering. Als de werknemer niet werkt, ontvangt hij de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van zijn laatstverdiende loon (tot maximumdagloon van € 51.976,- voor 2015). Wie wel werkt, krijgt naast het nieuwe loon een uitkering die de eerste twee maanden 75% en daarna 70% bedraagt van het verschil tussen oude loon (tot maximumdagloon) en het nieuwe loon. Als het nieuwe loon meer bedraagt dan het maximumdagloon wordt geen uitkering ontvangen.

Lees meer...

 

WGA loonaanvulling

Na de loongerelateerde uitkering van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) krijgt de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer een loonaanvulling. De werknemer heeft recht op deze WGA loonaanvulling indien hij minimaal de helft verdient van hetgeen hij maximaal geacht wordt te kunnen verdienen. Iemand die voldoende werkt, krijgt een loonaanvulling van 70% van het verschil tussen oude loon (tot maximumdagloon) en het loon bij volledige benutting van de restverdiencapaciteit.

Lees meer...

 

WGA vervolguitkering

Na de loongerelateerde uitkering van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) krijgt de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer een vervolguitkering. De werknemer heeft recht op deze WGA vervolguitkering indien hij niet werkt of minder verdient dan 50% van de restverdiencapaciteit. Bij de bepaling van de hoogte. Van deze uitkering wordt er geen rekening gehouden met het laatstverdiende loon.

Lees meer...

 
Meer artikelen...