Home Pensioen Ouderdomspensioen Uitkeringsovereenkomst

Uitkeringsovereenkomst

Bij een uitkeringsovereenkomst wordt de hoogte van de pensioenuitkeringen op 67 jarige leeftijd bij indiensttreding bepaald en aangepast bij salariswijzigingen. De hoogte van het ouderdomspensioen hangt af van het aantal dienstjaren, het salaris en het opbouwpercentage per dienstjaar. De wet bepaalt dat niet over het hele salaris pensioen wordt opgebouwd. Dat deel van het salaris dat niet meetelt voor de opbouw van je pensioen heet franchise.

Pensioengrondslag en AOW franchise

Het salaris, verminderd met de franchise, noemen we de pensioengrondslag. De overheid bepaalt jaarlijks de minimumfranchise en deze is afgeleid van de Algemene Ouderdomswet (AOW).

 

Voorbeelden van een uitkeringsovereenkomst zijn middelloonregeling en eindloonregeling.

 

Middelloonregeling

  • Bij een middelloonregeling wordt het pensioen berekend over het gemiddelde van alle pensioengrondslagen gedurende de diensttijd. Het in eerdere jaren opgebouwde pensioen wordt niet opgehoogd tot het niveau van het laatste salaris. De opgebouwde rechten worden meestal geïndexeerd. Het maximale opbouwpercentage in een middelloonregeling bedraagt 1,875% (2,15% voor 2014). De minimale AOW-franchise bedraagt voor 2015 € 12.642,- (zijnde 100/75 van 1 maal de samenwonende AOW).

Eindloonregeling

  • Bij een eindloonregeling hangt de hoogte van het pensioen af van het salaris direct voorafgaand aan de pensioendatum. De opgebouwde rechten worden meestal geïndexeerd. Het maximale opbouwpercentage in een eindloonregeling bedraagt 1,657% (1,9% voor 2014). De minimale AOW-franchise bedraagt voor 2015 € 14.305,- (zijnde 100/66,28 van 1 maal de samenwonende AOW).