Home Pensioen Ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen

Een ouderdomspensioen is een geldelijke, vastgestelde uitkering voor de werknemer of de gewezen werknemer bij wijze van inkomensvoorziening bij ouderdom die tot uitkering komt op de pensioendatum.

Pensioensystemen

Nederland kent verschillende pensioensystemen waarin je als werknemer pensioen kan opbouwen. De wet schrijft niet één bepaald systeem voor, al gelden er wettelijke bepalingen die van invloed zijn op het gehanteerde systeem. De pensioensystemen zijn onder te verdelen in een uitkeringsovereenkomst (eindloonregeling en middelloonregeling), premieovereenkomst en kapitaalovereenkomst.

 

 

Uitkeringsovereenkomst

Bij een uitkeringsovereenkomst wordt de hoogte van de pensioenuitkeringen op 67 jarige leeftijd bij indiensttreding bepaald en aangepast bij salariswijzigingen. De hoogte van het ouderdomspensioen hangt af van het aantal dienstjaren, het salaris en het opbouwpercentage per dienstjaar. De wet bepaalt dat niet over het hele salaris pensioen wordt opgebouwd. Dat deel van het salaris dat niet meetelt voor de opbouw van je pensioen heet franchise.

Lees meer...

 

Premieovereenkomst

Bij een premieovereenkomst is de hoogte van het pensioen afhankelijk van de beschikbaar gestelde premies en de over het totaal hiervan behaalde (beleggings)opbrengst. Het opgebouwde pensioenkapitaal wordt op 67-jarige leeftijd) omgezet in een recht op periodieke pensioenuitkeringen. De hoogte van het ouderdomspensioen is afhankelijk van de dan geldende tarieven. 

Lees meer...

 

Kapitaalovereenkomst

Bij de kapitaalovereenkomst wordt de hoogte van de pensioenuitkeringen op 67-jarige leeftijd) bij indiensttreding bepaald en aangepast bij salariswijzigingen. De hoogte van de bedragen hangt af van het aantal dienstjaren, het salaris en het opbouwpercentage per dienstjaar. De pensioenuitkeringen vanaf de pensioendatum zijn niet gegarandeerd, maar afhankelijk van de rentestand en tarieven die gelden op de pensioendatum. Bij de kapitaalovereenkomst wordt het ouderdomspensioen uitgedrukt in een gegarandeerd kapitaal op de pensioendatum. Voorbeelden van een kapitaalovereenkomst zijn middelloonregeling en eindloonregeling.

Lees meer...