Home Pensioen Nieuws De pensioenplannen vanuit Regeerakkoord in Sociaal akkoord

De pensioenplannen vanuit Regeerakkoord in Sociaal akkoord

Het kabinet vindt het belangrijk de ambitie ten aanzien van de pensioenhoogte in te perken. Hierdoor zal per 1 januari 2015 het maximaal fiscaal gefaciliteerde percentage voor het opbouwen van de pensioenvoorziening in een middelloonregeling worden verlaagd met 0,4% naar 1,75%. Door deze verlaging geeft het Kabinet aan dat er met het verlaagde opbouwpercentage de aanvaarde norm van 70% van het gemiddelde loon, gedurende een langere periode dan 40 jaar gespaard dient te worden. Bovendien vervalt de facilitering van pensioen boven een pensioengevend loon van € 100.000 per jaar. Het kabinet roept, ter ondersteuning van de koopkracht, sociale partners op pensioenpremies te verlagen, voor zover de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat.

Bijstelling sociaal akkoord

Kabinet en sociale partners zijn het in een sociaal akkoord eens geworden over een mix van maatregelen om economisch herstel op korte termijn te stimuleren en de arbeidsmarkt aan te passen aan de wensen en eisen van de 21e eeuw. Het sociaal akkoord moet wel nog worden goedgekeurd door de achterbannen van de organisaties van werkgevers en werknemers.

Er is op dit moment sprake van een 'onderhandelaarsakkoord'. Naast afspraken over de aanpak van de werkeloosheid, het ontslagrecht, positie van werknemers met een tijdelijk contract en mensen met een arbeidsbeperking, is er ook een akkoord over de aanpassing van pensioen. Sociale partners hebben aangegeven hier alternatieven voor of aanvullingen op te willen bedenken.

Het kabinet geeft voor de uitwerking tot eind mei 2013 de gelegenheid, met een maximaal budgettair beslag van structureel € 250 miljoen. Het sociaal akkoord geeft het volgende aan over de denkrichting van de sociale partners. Sociale partners willen met het oog hierop de komende maand in overleg met het kabinet een alternatief zoeken voor de door het kabinet voorgestelde aanpassing van het Witteveenkader. Uitgangspunt daarbij is het behouden van een fiscale behandeling die voor iedere inkomensniveau voorziet in een gelijkwaardige pensioenopbouw.

Mogelijk alternatief voor verlaging

Daartoe worden tenminste de volgende twee varianten onderzocht uitgaande van een maximaal te bereiken opbouwpercentage van 2%:

• de mogelijkheid van een netto pensioenspaarfaciliteit in aanvulling op de voorgestelde beperking met een vrijstelling voor vermogensrendementsheffing (box 3).

• de mogelijkheid om de belastingheffing op pensioenen gedeeltelijk te verschuiven van een heffing bij uitkering naar een heffing bij premie-inleg zonder belasting op vermogensrendement.

Sociale partners willen voor 1 juni a.s. met het kabinet tot een keuze komen uit de onderzochte varianten.