Home Pensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen WIA Excedent verzekering

WIA Excedent verzekering

De WIA excedentverzekering zorgt ervoor dat werknemers bij arbeidsongeschiktheid over hun inkomen boven het maximum inkomen van € 51.976,- (voor 2015) een uitkering ontvangen. Onder de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) vindt er namelijk een arbeidsongeschiktheidsuitkering plaats tot het maximum inkomen.

Uitkering in WGA regeling en IVA regeling

Deze verzekering geeft de werknemer zowel in de WGA regeling (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) als de IVA regeling (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) een uitkering. In de WIA excedentverzekering wordt meestal tussen de 70% en 80% van het inkomensdeel boven de € 51.976,- verzekerd. De uitkering kan gelijkblijvend zijn of worden geïndexeerd.