Home Lijfrente Soorten opbouw Jaarruimte

Jaarruimte

De jaarruimte geldt voor de belastingplichtige die bij aanvang van het jaar nog geen 67 jaar (vanaf de AOW leeftijd) is en die in dat jaar een tekort in zijn pensioenopbouw heeft. Deze ruimte mag worden gestort in een lijfrenteverzekering of in een bancaire lijfrente.

De aftrek volgens de jaarruimte wordt volgens de volgende formule berekend.

  • 13,8% x premiegrondslag – F – 6,5 x A

De premiegrondslag is de som van de inkomsten onder aftrek van de AOW franchise van € 11.936,- (voor 2015).

De inkomsten zijn;

  • Van de winst uit onderneming van het voorafgaande jaar;
  • Belastbaar loon van het voorafgaande jaar:
  • Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden van het voorafgaande jaar;
  • Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen van het voorafgaande jaar.

Maximale jaarruimte

Als premiegrondslag wordt ten hoogste een bedrag van € 88.064,- (voor 2015) in aanmerking genomen. De maximale jaarruimte is hierdoor € 12.153,- (voor 2015).

Factor F

F is de toename van de oudedagsreserve in het voorafgaande kalenderjaar.

Factor A

A is de aangroei van de pensioenaanspraak die het gevolg is van de toeneming van de diensttijd in het voorafgaande kalenderjaar. De aangroei die het gevolg is van het aanwenden van de gelden van spaarloon als vrijwillige pensioenpremie, mag buiten aanmerking blijven.