Home Hypotheken Soorten Levenhypotheek

Levenhypotheek

De levenhypotheek is een hypotheek waarbij de aflossing plaatsvindt door middel van een uitkering uit een traditionele kapitaalverzekering. De verzekering is meestal een gemengde verzekering. Dit wil zeggen dat de verzekering zowel uitkeert bij het in leven zijn op de einddatum of bij eerder overlijden van de verzekerde. Met de uitkering uit de levensverzekering wordt de hypotheek afgelost. De polis wordt verpand aan de geldverstrekker. De premie die de cliënt betaalt voor de levensverzekering bestaat uit een risicodeel en een spaardeel. De traditionele variant zit in het rendement over het spaardeel. De verzekeraar geeft een garantie en daarnaast vindt er winstbijschrijving plaats.

De twee hoofdvormen van winstbijschrijving zijn:

  • Overrentedeling op basis van de rente die de verzekeraar volgens objectieve maatstaven kan behalen. Vaak wordt dit systeem gekoppeld aan een pakket staats- en gemeenteleningen, het zogenoemde U-rendement;
  • Maatschappijwinstdeling op basis van de winst van de levensverzekeraar. Het voor winstdeling beschikbare bedrag wordt gebruikt voor het verhogen van het verzekerd kapitaal. De hoogte van deze winstdeling is moeilijk te controleren.

Voordelen van een levenhypotheek zijn:

  • De bruto- en nettolasten blijven gedurende de looptijd delijk en de fiscale renteaftrek blijft gehandhaafd;
  • Er is in feite sprake van een aflossingsvrije lening en een verpande polis. De polis kan indien niet gekoppeld aan de eigen woning ook na aflossing van de hypotheek ongewijzigd worden voortgezet;
  • Er zijn geldverstrekkers die een groot aantal levensverzekeringen als zekerheid voor de verpanding accepteren. Hierdoor is iedereen vrij zelf de gunstigste hypotheekaanbieder met de meest voordelige traditionele kapitaalverzekering te combineren;
  • De extra opbrengst komt ten goede aan de begunstigde.

Nadelen van een levenhypotheek zijn;

  • De verzekeraars brengen de kosten uitgesmeerd in rekening (meestal in de eerste 5 of 10 jaar). Hierdoor is de eerste paar jaar slechts een gering deel van de premie beschikbaar als zuivere spaarpremie. Over het algemeen mag worden gesteld dat afkoop van de polis gedurende de eerste 5 jaar bijzonder onvoordelig is. De kosten van een traditionele levensverzekering zijn mede door deze berekeningsmethodiek hoger dan ander vormen;
  • Als de kapitaalverzekering is aangemerkt als kapitaal verzekering eigen woning (KEW) vermindert het bedrag van de vrijgestelde uitkering de schuld waarover in de toekomst de rente in Box 1 in aftrek kan worden gebracht;
  • Er is slechts voor een deel een gegarandeerde uitkering en het resterende deel is afhankelijk van het rendement van de maatschappij waarop geen invloed is.