Home Arbeidsongeschikt Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid en de werknemer

Arbeidsongeschiktheid en de werknemer

Als een werknemer (langdurig) ziek wordt, blijft de werkgever gewoon het salaris doorbetalen en zal hij na een bepaalde periode arbeidsongeschiktheid worden. Conform de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz) bedraagt de periode van loondoorbetaling 2 jaar waarin in het eerste jaar het salaris meestal voor 100% wordt doorbetaald en in het tweede jaar voor 70% van het laatst verdiende salaris. Indien de werknemer na 2 jaar ziekte nog niet zijn werkzaamheden kan verrichten, zal de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) in werking gaan treden. Via de WIA gaat de werknemer een uitkering ontvangen waarvan de hoogte afhankelijk is van de mate van arbeidsongeschiktheid, de duur van het arbeidsverleden en de hoogte van het salaris.

Uitgangspunt is arbeidsvermogen

In de WIA draait het om het vermogen dat een werknemer nog kan werken. Het uitgangspunt is om de werknemer zoveel mogelijk te stimuleren om aan de slag te blijven in het arbeidsproces indien de situatie dat mogelijk maakt. Het gaat hierbij om wat de werknemer nog wel kan in plaats van wat de werknemer niet meer kan. De mate van het nog te benutten arbeidsvermogen is de zogenoemde "restverdiencapaciteit". Dit betreft het salaris dat de werknemer ondanks de ziekte of handicap nog kan verdienen. Het verschil tussen oude salaris en de restverdiencapaciteit wordt het loonverlies genoemd en betreft het bedrag dat de werknemer erop achteruitgaat als gevolg van de ziekte of handicap.

Bepaling loonverlies

De bepaling van het loonverlies wordt verricht  door een arts en een arbeidsdeskundige van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Op basis van het door hen vastgestelde loonverlies bepaalt het UWV of de werknemer voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering in aanmerking komt. Tevens zal voor de werknemer worden bepaald welke uitkering van toepassing is.

Restverdiencapaciteit meer dan 65%

Is door de hoogte restverdiencapaciteit het loonverlies minder dan 35%, dan wordt de werknemer geacht niet arbeidsongeschikt te zijn en krijgt de werknemer op grond van de WIA geen uitkering. In deze situatie is het  de bedoeling dat de werknemer dan in dienst blijft bij de huidige werkgever. De werkgever mag de werknemer alleen ontslaan als er echt geen andere mogelijkheid is dat de werknemer bij de werkgever kan blijven werken. Bijvoorbeeld met aanpassingen in de werksituatie of in een andere functie. Als dit van toepassing is, komt de werknemer  eventueel in aanmerking voor een WW uitkering of in de bijstand terecht.

Restverdiencapaciteit minder dan 65%

Is verdiencapaciteit in de ogen van het UWV minder dan 65%, dan krijgt de werknemer  een WIA-uitkering om het loonverlies gedeeltelijk te compenseren. De hoogte en de soort uitkering is afhankelijk van de specifieke situatie van de werknemer.

Binnen de WIA zijn er twee soorten uitkeringen:

De grenzen van de WIA

De hoogte van de uitkering de arbeidsongeschikte werknemer ontvangt vanuit de WIA, is gebaseerd op je laatstverdiende salaris. Hierbij geldt wel een maximale loongrens € 51.976,- (voor 2015), zijnde het gemaximeerd dagloon. Het salaris wat per jaar meer verdiend wordt, is het WIA excedent. Dit deel van het inkomen wordt niet meegenomen bij het berekenen van de uitkering waar de werknemer recht op heeft.

Aanvullende verzekering

Indien de werknemer een salaris heeft dat boven het gemaximeerd dagloon komt, kan het salarisdeel boven het gemaximeerd dagloon verzekeren in een WIA excedentverzekering. Deze arbeidsongeschiktheidverzekering keert bij arbeidsongeschiktheid gewoonlijk tussen 70% en 80% uit van het salaris dat meer wordt verdiend dan het gemaximeerd dagloon. De WIA excedentverzekering kan via de werkgever worden afgesloten. De verzekeringspremie wordt meestel geheel of gedeeltelijk door de werknemer betaald.

Ook kan de werknemer zicht verzekeren indien de werknemer erop achteruit gaat in inkomen als deze gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. In de WGA wordt de werknemer verplicht om zijn volledig restverdiencapaciteit te benutten. Indien dit niet gebeurt zal de werknemer in uitkering erop achteruit gaan. Deze inkomensterugval kan de werknemer verzekeren door middel van een WGA gat verzekering. Binnen deze arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt een combinatie van inkomensterugval als gevolg van arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid verzekerd.